Godsdrift

Læs mere om godsdriften: www.broholmgods.dk

Broholm Gods er et privatdrevet gods på i alt 650 ha, som er fordelt på 400 ha skov, 230 ha landbrug og 20 ha andet.

Aktiviteterne består af landbrug, skovbrug, jagt, lejeboliger, hotel/restaurant, hestecenter og events.

Broholm Gods drives hovedsagelig som en udlejningsvirksomhed, da næsten alle aktiviteter er bortforpagtet eller udlejet.

Den overordnede strategi er, at bevare jorde og ejendomme samlet i Broholms eje under ét familiemedlem, samt at udvide jordarealerne og ejendommene omkring hovedgården gennem opkøb.

Administrationen og driften af Broholm Gods forestås af ejer Anders Sehested, som er 13. generation på stedet.

Agerbrugsjorden er bortforpagtet, og pasning af engarealerne står godset for.

Skoven drives af godset, mens pyntegrøntsproduktionen ligeledes er bortforpagtet.

Jagten er udlejet til 2 konsortier, som består af et konsortium til jorderne omkring hovedbygningen, og et konsortium til skovene ved Svendborg.

Til godset hører 13 udlejningsboliger.

Hotel- og restaurantdriften er bortforpagtet, og drives af Anne Bille Brahe og Kenneth Birler.

Hestecenterdriften er ligeledes bortforpagtet og drives af Jeanette Larsen.

Godset udlejer parken og omgivelserne til afholdelse af forskellige events.